Dnes je nedeľa 16. jún 2024, meniny má Blanka

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB WEBJOB.SK

1. Zmluvné strany a definícia pojmov

1.1. Zmluvné strany

 • Zmluvnými stranami sú:
 • 1.1.1. Prevádzkovateľ

 • Ján Suchý MEONIX
  so sídlom Tomášikova 2502/20, 058 01, Poprad
  IČ: 43808387
  DIČ: 1078683760
  Bankové údaje:
  ČSOB
  Poprad - 1.Mája 23, 058 01
  IBAN: SK5575000000004005584859
  SWIFT: CEKOSKBX
  Číslo účtu: 4005584859/7500
  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 • 1.1.2. Registrovaný užívateľ

 • Registrovaný užívateľ je každý užívateľ webjob.sk, ktorý sa na ňom zaregistroval pomocou unikátneho emailu a hesla cez registračný formulár alebo cez formulár pri zadávaní Dopytu, alebo cez formulár pri zadávaní Pracovnej ponuky.
 • Registrovaný užívateľ automaticky získava bezplatný Základný účet.
 • 1.2. Definície pojmov

  1.2.1. Dopyt

 • Dopyt je štrukturovaná požiadavka na tovar alebo službu, ktorú zadáva dopytujúci (Registrovaný užívateľ), a o ktorú sa uchádzajú Dodávatelia.
 • 1.2.2. Pracovná ponuka

 • Pracovná ponuka je štrukturovaná ponuka práce na plný alebo skrátený úväzok, alebo ponuka brigády, ktorú zadáva Registrovaný užívateľ.
 • 1.2.3. Základný a Neobmedzený účet

 • Registrovaný užívateľ môže mať súčasne na webjob.sk aktívny práve jeden z dvoch možných typov účtov, ktoré webjob.sk poskytuje pre Registrovaných užívateľov:
 • 1.2.3.1. Základný účet

 • Základný účet je taký stav účtu Registrovaného užívateľa na webjob.sk, ktorý mu umožňuje bezplatne zadávať Dopyty a Pracovné ponuky, a umožňuje mu zobraziť detaily Pracovných ponúk.
 • Základný účet neumožňuje zobraziť detaily Dopytov a neumožňuje sa o Dopyty uchádzať pridaním ponuky k Dopytom.
 • 1.2.3.2. Neobmedzený účet

 • Neobmedzený účet je taký stav účtu Registrovaného užívateľa na webjob.sk, ktorý okrem všetkých možností Základného účtu, umožňuje Dodávateľovi zobraziť detaily Dopytov a umožňuje mu uchádzať sa o Dopyty pridaním jeho ponuky k Dopytom.
 • Neobmedzený účet je limitovaný a spoplatnený.
 • 1.2.4. Dodávateľ

 • Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie Dodávateľom každý Registrovaný užívateľ, ktorý má aktívny Neobmedzený účet v službe webjob.sk. (ďalej len „Dodávateľ")
 • 2. Popis služby

 • Služba webjob.sk umožňuje Registrovaným užívateľom (Základný účet) bezplatne zadávať Dopyty a Pracovné ponuky, a pristupovať k detailom Pracovných ponúk.
 • Služba webjob.sk umožňuje Dodávateľom s aktívnym Neobmedzeným účtom všetko to čo Registrovaným užívateľom so Základným účtom a pristupovať k detailom Dopytov, a uchádzať sa o ne pridaním ponuky k Dopytom.
 • 2.1. Zadanie Dopytu a zadanie Pracovnej ponuky

  2.1.1. Zadanie Dopytu

 • Zadanie Dopytu je bezplatné pre Registrovaných užívateľov so Základným účtom alebo Neobmedzeným účtom, ktorým nebol účet Prevádzkovateľom zablokovaný alebo zrušený z dôvodu porušenia obchodných podmienok.
 • Zadanie Dopytu nie je pre nikoho limitované, ak tento (úmyselne alebo neúmyslene) neohrozuje chod webjob.sk (napr. DDOS útokom alebo inou formou kybernetického útoku smerujúceho k alebo spomaleniu, alebo zahlteniu, alebo znefunkčneniu, alebo zastaveniu, alebo poškodeniu webjob.sk) alebo neporušuje obchodné podmienky webjob.sk alebo zákony Slovenskej republiky.
 • Nadpis Dopytu nesmie obsahovať identifikačné údaje Registrovaného užívateľa, ktorý je zadávateľom dopytu alebo identifikačné údaje subjektu vystupujúceho v Dopyte. Prevádzkovateľ môže upraviť nadpis Dopytu, ktorý obsahuje identifikačné údaje, a to tak, že tieto identifikačné údaje z nadpisu odstráni. Ak to nie je možné urobiť, Dopyt dostane priradený generický nadpis "Dopyt č. x", kde x reprezentuje identifikačné číslo dopytu v systéme webjob.sk.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo Dopytov v prípade iného ako bežného užívania, predovšetkým pokiaľ Registrovaný užívateľ šíri obsah Dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa či užíva službu iným nežiadúcim spôsobom.
 • 2.1.2. Zadanie Pracovnej ponuky

 • Zadanie Pracovnej ponuky je bezplatné pre Registrovaných užívateľov so Základným účtom alebo Neobmedzeným účtom, ktorým nebol účet Prevádzkovateľom zablokovaný alebo zrušený z dôvodu porušenia obchodných podmienok.
 • Zadanie Pracovnej ponuky je nelimitované pre každého kto, neohrozuje (úmyselne alebo neúmyslene) chod webjob.sk (napr. DDOS útokom alebo inou formou kybernetického útoku smerujúceho k alebo spomaleniu, alebo zahlteniu, alebo znefunkčneniu, alebo zastaveniu, alebo poškodeniu webjob.sk), neporušuje obchodné podmienky webjob.sk, neporušuje dobré mravy a zákony Slovenskej republiky.
 • 2.2. Prístup k Pracovným ponukám a Dopytom

  2.2.1. Prístup k Pracovným ponukám

 • Prístup k Pracovným ponukám nie je pre nikoho limitovaný, ak tento (úmyselne alebo neúmyslene) neohrozuje chod webjob.sk (napr. DDOS útokom alebo inou formou kybernetického útoku smerujúcou k alebo spomaleniu, alebo zahlteniu, alebo znefunkčneniu, alebo zastaveniu, alebo poškodeniu webjob.sk) alebo neporušuje obchodné podmienky webjob.sk alebo zákony Slovenskej republiky.
 • 2.2.2. Prístup k Dopytom

 • Jedna z hlavných služieb webjob.sk je prístup Dodávateľa k Dopytom zadaným na webjob.sk a umožnenie sa o ne uchádzať formou pridania ponúk k týmto Dopytom.
 • Tento prístup je Prevádzkovateľom limitovaný a spoplatnený.
 • Aby sa Registrovaný užívateľ stal Dodávateľom a získal prístup k detailom Dopytov a získal možnosť pridávať svoje ponuky k Dopytom, musí mať aktivovaný Neobmedzený účet.
 • 2.3. Aktivácia Neobmedzeného účtu

 • Aktivácia neobmedzeného účtu na webjob.sk nastane, ak Registrovaný úžívateľ zvolí pre typ účtu možnosť Neobmedzený účet (buď priamo pri registráci alebo kedykoľvek po registrácii z prostredia užívateľskej sekcie na webjob.sk cez formulár na upgrade účtu) a uhradí proforma zálohovú faktúru, ktorá mu bude vystavená a zaslaná na email.
 • Úhradou faktúry sa rozumie pripísanie sumy (v plnom rozsahu) za Neobmedzený účet na bankový účet Prevádzkovateľa ( IBAN: SK5575000000004005584859, SWIFT: CEKOSKBX, číslo účtu: 4005584859/7500 ) vedeným v ČSOB Poprad - 1.Mája 23, 058 01.
 • Proforma zálohová faktúra nie je daňový doklad.
 • Proforma zálohová faktúra nie je záväzná.
 • Po uhradení sumy (v plnom rozsahu) za Neobmedzený účet bude Dodávateľovi zaslaná na email faktúra, potvrdzujúca úhradu a následne mu bude aktivovaný Neobmedzený účet na obdobie, ktoré si Dodávateľ zvolil pri objednávke Neobmedzeného účtu.
 • 2.4. Dĺžka trvania účtu

  2.4.1. Dĺžka trvania základného účtu

 • Základný účet je bezplatný a pokiaľ nedôjde k porušeniu obchodných podmienok v rozsahu, kde by bol Prevádzkovateľ nútený zablokovať alebo zrušiť Základný účet, tak Základný účet má trvanie po dobu prevádzky služby. Základný účet môže byť kedykoľvek zrušený Registrovaným užívateľom, ktorému tento Základný účet patrí.
 • 2.4.2. Dĺžka trvania neobmedzeného účtu

 • Neobmedzený účet nie je bezplatný a je potrebné ho aktivovať (bod 2.3.). Pri procese aktivácie má Registrovaný užívateľ možnosť voľby medzi 3 mesiacmi, 6 mesiacmi, 12 mesiacmi trvania Neobmedzeného účtu za cenu stanovenú v aktuálne platnom cenníku.
 • Doba trvania Neobmedzeného účtu sa začína aktiváciou Neobmedzeného účtu Prevádzkovateľom.
 • Pokiaľ nedôjde k porušeniu obchodných podmienok v rozsahu, kde by bol Prevádzkovateľ nútený zablokovať alebo zrušiť Neobmedzený účet, tak Neobmedzený účet skončí od okamihu aktivácie Prevádzkovateľom takto: o 3 mesiace od okamihu aktivácie pri Neobmedzenom účte na 3 mesiace, o 6 mesiacov od okamihu aktivácie pri Neobmedzenom účte na 6 mesiacov, o 12 mesiacov od okamihu aktivácie pri Neobmedzenom účte na 12 mesiacov.
 • Po vypršaní doby trvania Neobmedzeného účtu sa stav účtu Registrovaného užívateľa zmení na Základný účet.
 • Registrovaný užívateľ si môže dĺžku trvania Neobmedzeného účtu predĺžiť (bod 2.4.3.).
 • 2.4.3. Predĺženie neobmedzeného účtu

 • Neobmedzený účet je možné predĺžiť.
 • Predĺženie neobmedzeného účtu je možné vykonať najskôr 14 dní pred vypršaním aktívneho Neobmedzeného účtu z prostredia užívateľskej sekcie na webjob.sk
 • 2.4.4. Zrušenie účtu

 • Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu zaslaním emailu so žiadosťou na podpora@webjob.sk
 • 3. Všeobecné pravidlá a povinnosti

  3.1. Registrovaný užívateľ

  3.1.1. Registrovaný užívateľ so Základným účtom

 • Registrovaný užívateľ so Základným účtom je povinný:
 • dodržiavať Obchodné podmienky; a
 • riadiť sa dobrými mravmi; a
 • neporušovať záujmy tretích osôb; a
 • neporušovať záujmy Prevádzkovateľa služby; a
 • neohrozovať (úmyselne alebo neúmyslene) chod webjob.sk (napr. DDOS útokom alebo inou formou kybernetického útoku smerujúceho k alebo spomaleniu, alebo zahlteniu, alebo znefunkčneniu, alebo zastaveniu, alebo poškodeniu webjob.sk); a
 • nešíriť obsah Dopytov alebo Pracovných ponúk akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa; a
 • nešíriť svoje prístupové údaje do systému; a
 • nezasielať nevyžiadané obchodné správy alebo ponuku služieb, ktoré nesúvisia s obsahom Dopytu (nevyžiadanú ponuku) a nezneužívať získané kontakty k podvodnej činnosti.
 • 3.1.2. Registrovaný užívateľ s Neobmedzeným účtom (Dodávateľ)

 • Registrovaný užívateľ s Neobmedzeným účtom je povinný:
 • dodržiavať Obchodné podmienky; a
 • riadiť sa dobrými mravmi; a
 • neporušovať záujmy tretích osôb; a
 • neporušovať záujmy Prevádzkovateľa služby; a
 • neohrozovať (úmyselne alebo neúmyslene) chod webjob.sk (napr. DDOS útokom alebo inou formou kybernetického útoku smerujúceho k alebo spomaleniu, alebo zahlteniu, alebo znefunkčneniu, alebo zastaveniu, alebo poškodeniu webjob.sk); a
 • nešíriť obsah Dopytov alebo Pracovných ponúk akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa; a
 • nešíriť svoje prístupové údaje do systému; a
 • nezasielať nevyžiadané obchodné správy alebo ponuku služieb, ktoré nesúvisia s obsahom Dopytu (nevyžiadanú ponuku) a nezneužívať získané kontakty k podvodnej činnosti.
 • Registrovaný užívateľ, ktorý má riadne uhradený, platný a aktívny Neobmedzený účet, nemá nárok na vrátenie peňazí za zakúpený Neobmedzený účet.
 • Registrovaný užívateľ, ktorý mal riadne uhradený, platný a aktívny Neobmedzený účet, nemá nárok na vrátenie peňazí za zakúpené Neobmedzené účty.
 • 3.2. Prevádzkovateľ služby

 • Prevádzkovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ jednanie Registrovaného užívateľa:
 • je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami; alebo
 • je v rozpore s dobrými mravmi; alebo
 • porušuje záujmy tretích osôb; alebo
 • porušuje záujmy Prevádzkovateľa služby; alebo
 • ohrozuje (úmyselne alebo neúmyslene) chod webjob.sk (napr. DDOS útokom alebo inou formou kybernetického útoku smerujúceho k alebo spomaleniu, alebo zahlteniu, alebo znefunkčneniu, alebo zastaveniu, alebo poškodeniu webjob.sk); alebo
 • má za následok šírenie obsahu Dopytov alebo Pracovných ponúk akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa; alebo
 • má za následok šírenie svojich prístupových údaje do systému; alebo
 • má za následok zasielanie nevyžiadaných obchodných správ alebo ponuky služieb, ktoré nesúvisia s obsahom Dopytu (nevyžiadanú ponuku); alebo
 • má za následok zneužívanie získaných kontaktov k podvodnej činnosti.
 • Pri nedodržaní týchto povinností si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odstránenie Registrovaného užívateľa zo systému, bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.
 • 4. Ochrana osobných údajov

  4.1. Prevádzkovateľ

 • Prevádzkovateľ je výlučný prevádzkovateľ všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.
 • 4.2. Dôvody spracovania osobných údajov

 • Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.
 • 4.3. Základ pre spracovanie osobných údajov

 • Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).
 • Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.
 • 4.4. Zverejňovanie údajov tretím stranám

 • Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.
 • Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.
 • 4.5. Nakladanie s osobnými údajmi

 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.
 • 4.6. Práva dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo: požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov na prenosnosť osobných údajov, podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 • Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: podpora@webjob.sk alebo priamo na adresu Prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.
 • 4.7. Zodpovedná osoba

 • Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je Ján Suchý MEONIX, so sídlom: Tomášikova 2502/20, 058 01, Poprad IČO: 43808387, kontaktné údaje - email: podpora@webjob.sk.
 • 4.8. Zhromažďovanie informácií o užívateľoch, ochrana osobných údajov

 • Registrovaný užívateľ, registráciou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v možnom rozsahu: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa každého pripojenia do systému, kontaktná osoba, IČO, DIČ, IČ DPH sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“);
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; a
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ.
 • Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a prostredníctvom iných spracovateľských operácií spracúva osobné údaje Registrovaného užívateľa na účely:
 • plnenia zákonných povinností, najmä z oblasti vedenia účtovníctva (meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, kontaktná osoba, telefón, email);
 • úkony neoddeliteľne spojené s objednanou a poskytovanou službou (meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, kontaktná osoba, telefón, email);
 • neskoršej komunikácie s Registrovaným užívateľom v súvislosti s poskytovanou službou (meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, kontaktná osoba, telefón, email)
 • Registrovaný užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje nespracúvať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu.
 • Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Registrovného užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových a databázových súborov Registrovaného užívateľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním.
 • 5. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

 • Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom užívateľského rozhrania služby alebo prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie proforma zálohových faktúr a podobne).
 • Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia proforma zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Registrovaného užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Registrovaným užívateľom.
 • Registrovaný užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Prevádzkovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Prevádzkovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.
 • 6. Voľba práva, riešenie sporov

 • Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
 • Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov,
 • 7. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.
 • Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom pri poskytovaní služby - prístupu k Dopytom a Pracovným ponukám na webjob.sk.
 • Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Registrovaným užívateľom a Prevádzkovateľom v okamihu schválenia riadne vykonanej registrácie, alebo riadne vykonaným zadaním Dopytu, alebo riadne vykonaným zadaním Pracovnej ponuky. Zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami portálu WEBJOB.sk" Registrovaný užívateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.
 • Tieto podmienky naberajú na platnosti ich zverejnením. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.webjob.sk.
 • Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 24. 4. 2019.